محمدرضا موالی زاده / «حقوقی که در فلسطین تضییع می‌شود!»

دکتر محمدرضا موالی زاده* : دردوران ماموریت درالجزایر ،درجریان یکی ازملاقات هایی که با سفیر فلسطین داشتم ایشان ماجرایی را به شرح زیر تعریف کرد :

 

درمقطعی ، رژیم صهیونیستی به مالکین اصلی فلسطین اجازه بازدید ازخانه هایشان رامی دهد یک زن ومردفلسطینی وقتی واردخانه خودکه باهمه وسایل آن به طورکامل توسط یک خانواده یهودی غصب شده بود ،می شوند بااشک وحسرت واندوه به زوایای مختلف خانه نگاه می کنند (تصورکنیدکه چه صحنه دردناکی است ) یک خانواده به ناحق از خانه خود رانده می شوندواکنون آن رادرتصرف خانواده دیگری
می بینند که هیچ حق مالکیت قانونی ،شرعی وعرفی نسبت به آن ندارند ناگهان مردفلسطینی گلدانی را که درویترین خانه قرارگرفته بود می بیند ومی گوید در این گلدان قبلا دوپرطاووس بود واکنون یک پر وجود دارد دومی کجاست ؟ زن یهودی وقتی این کلام رامی شنودبه همسر خودمی گوید چگونه به اینها اجازه می دهی که اینچنین گستاخانه باماسخن گویند؟!!! اینها فقط اجازه داشته اند که ازخانه یک بازدید اجمالی داشته باشند قرارنبودکه اینچنین واردجزئیات شوند مردفلسطینی باشنیدن این سخنان ، برمی آشوبد وباخشمی مقدس که بازتاب تراکم اندوهی عمیق بود خطاب به آنها فریادمی زند ای غاصبان ؛ وقتی ما پس ازسالها یک پرطاووس را فراموش نمی کنیم گمان می کنید که ازحق مسلم خویش صرفنظر می نماییم ؟ مابرای احقاق حق خویش می جنگیم ودیریازود به آن دست خواهیم یافت وشماراازاین سرزمین بیرون خواهیم کرد

۲-روایت فوق ، حکایت مردمی مظلوم درگستره یک سرزمین است مردمی که درنهایت قساوت ازخانه وکاشانه ومحل کسب و کار ومزرعه و کارگاه وبازارو مسجد ومراکز آموزشی و اماکن خویش رانده وبه اردوگاه ها گسیل شدند وبه سایر کشورها پناه بردند وروزبه روز دامنه این تعرض وتصرف وتجاوز توسعه یافت تاجایی که ازکل سرزمین فلسطینیان تنها بخش اندکی برای آنان باقی ماند که جمعیت انبوهی درسخت ترین شرایط درآن زندگی می کنند

۳-به راستی چراباید مردم مظلوم فلسطین تاوان جنگ جهانی دوم وتصمیمات واقدامات اشتباه هیتلر راپس دهند بله هیتلر به یهودیان ظلم نموداماآیاانتقام آن اتفاقات بایستی از مسلمین گرفته شود؟

۴-نکته دیگر اینکه این سیاست یک بام ودوهواچگونه توجیه می شود که درموردهولوکاست وابعادآن هیچ مناقشه ای نمی توان کردوآزادگان وفرهیختگانی همچون روژه گارودی رابایستی به بند کشید ومجازات کرد اما به راحتی می توان به مقدسات عالم و ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)اهانت کرد وکاریکاتور ایشان راکشید؟

۵- پس ازجنگ جهانی دوم وشکست هیتلر که اوضاع ازحیث نحوه تعامل بایهودیان به حال عادی خودبرگشت یهودیان می توانستند همچون پیروان سایرادیان درکشورهای خود ودرکنارسایر مردم زندگی کننداین ایده سرزمین بی ملت برای ملت بی سرزمین چگونه توجیه می شود ؟ این سیاست ازابتدابرنامه ریزی شده بود بالفرض هم این ایده قابل قبول باشد( که نیست ) مگر درابتدا آرژانتین ، اوگاندا ،مکزیک ،استرالیا ،تگزاس و…برای اسکان یهودیان درنظرگرفته نشده بود چطورهیچیک ازاین گزینه ها مقبول واقع نگردید اماسرزمین اسلامی فلسطین انتخاب شد آیا این امتداد همان دیدگاهی نبود که به جنگ های صلیبی برعلیه مسلمانان دامن می زد ؟ آیا واقعا یهودی ها مالکان اصلی سرزمین فلسطین بوده اند؟ وآیاقبل ازآنان اقوام دیگری همچون کنعانی ها درآن سرزمین مستقرنبوده اند ؟آیافلسطین سرزمینی بی ملت و خالی ازسکنه بوده که بتوان آن رابه ملتی بی سرزمین اختصاص داد ؟

۶-تاکنون چند ین قطعنامه برعلیه توسعه طلبی رژیم صهیونیستی درسازمان ملل به تصویب رسیده است سیاست اعلامی خوبی است امااین سیاست باچه میزان وحجمی از سیاست اعمالی همراه بوده تا جلوی شهرک سازی های بی وقفه این رژیم رابگیرد؟ چگونه است که رژیم صهیونیستی زرادخانه اتمی دارد اما پیمان منع گسترش سلاح های اتمی راامضاء نکرده وهیچ بازدیدی ازتاسیسات اتمی آن به عمل نمی آید ؟

۷-ما تنهاگرفتار صهیونیسم یهودی نیستیم بلکه صهیونیسم مسیحی ومتاسفانه صهیونیسم اسلامی هم به کمک این جریان ضد انسانی جنایتکار آمده است (گو اینکه خیل عظیم مسلمانان ومسیحیان حق طلب وآزاده جهان وجمع قابل توجهی ازیهودیان موحدوبیمناک ازعذاب الهی ، باجریان نژادپرستانه ضدبشری صهیونیسم به شدت مخالف هستند )

۸-جنایتکاران کفرقاسم وقصابان صبرا وشتیلا وصدها اقدام تروریستی دیگر که هیچ ابایی از کشتن اشخاص بی دفاع و زنان و کودکان ندارند (تنهابه یاد آوریم صحنه جانکاه کشته شدن محمد الدوره راکه به پدرخویش پناه آورده بود) نقشه های بسیاری برای منطقه کشیده اند آنان گستره سرزمین خویش راازنیل تافرات تعریف کرده اند که چندین کشور اسلامی راشامل می شود صهیونیست ها به دنبال این هستند که با توسعه ارتباط باکشورهای حوزه خلیج فارس بخش قابل توجهی از فلسطینی ها رادراین کشورها جای دهند (مشاور رئیس مجلس وقت کویت اخیراپرده ازاین نقشه شوم برداشت ، کلیپ مصاحبه وی درفضای مجازی انتشاریافت )

۹- چندسال پیش همراه بایکی ازمسئولین ، دیداری بایکی ازسران کشورهای اسلامی داشتیم باچه آب وتابی ازمقاومت دفاع می کرد و می گفت من وخانواده ام همواره برای پیروزی حزب الله لبنان وجهاداسلامی فلسطین در رویارویی با اسرائیل دعاو نذرونیازمی کنیم این درحالی بود که اوبه رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک سازی ها کمک مالی می کرد (درد خنجرهایی که ازپشت زده می شود بیش از تیرهایی است که رودررو ازسوی دشمن روانه می گردد)حالا که دیگر پرده ها فروافتاده وروابط پنهانی پنجاه ساله عیان گشته ومناسبات آشکار ورسمی شده است

۱۰- اخیرا رژیم صهیونیستی پس ازانجام چند حرکت درمنطقه دچارتوهم خودبزرگ بینی شد
امادیری نپایید که چند سیلی جانانه خورد به نظرمی رسد که اکنون آنان متوجه اشتباهات محاسباتی خود شده اند رژیم صهیونیستی بنابه دلایل مختلف اجتماعی ،فرهنگی ، روانی سیاسی ،
امنیتی و… هم ازدرون وهم ازبیرون آسیب پذیر و محکوم به شکست است آری محکوم به شکست است این یک شعارنیست این وعده الهی است
این ظلم سنگین ومستمر اساسانمی تواند دوام داشته باشد این بنیاد برپایه ظلم وستم بناشده خداوند مژده نصرت مظلومین رادرقرآن کریم داده و معصومین (ع) نیز بارها براین امرتاکیدنموده اند اساسا رژیمی که پایه های خودرا بر خون های به ناحق ریخته آن هم درسرزمینی غصبی بخواهد دایرکند نمی تواند دوام داشته باشد سنت الهی تغییر ناپذیر است راهبرد امام راحل (ره)و مقام معظم رهبری به روشنی مسیر رامشخص نموده است بله مسلمانان ، مسیحیان ویهودیان به گونه ای مسالمت آمیز همچون گذشته وقبل ازتشکیل این بنیاد ظالمانه می توانند درکناریکدیگر زندگی کنند وسازوکار وسبک حکومت واداره امورخویش راطی یک فرآیند عادلانه ،قانونی ومنطقی ومتعارف برگزینند
اما این غده سرطانی درنقطه مقابل عدالت عمل می کند واین رفتار با سنت های الهی و قوانین لایتغیر هستی درتضاد وتقابل است قبله اول مسلمین ، قدس شریف وارض انبیاء سرزمین فلسطین به حول وقوه الهی از چنگال غاصبان رهایی خواهد یافت ، ان شاءالله ،

انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا

*دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور

مطلب پیشنهادی

نخبگان و نقش آنها در تصمیم سازی و اداره کشور

بررسی‌ها نشان می دهد که بعضی سازمان های مردم نهاد در کشورهای توسعه یافته، به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 × = شش