بایگانی برچسب: عدالت

همایش آپارتاید؛ آمریکا و صهیونیزم

به گزارش سلام نیوز دنياي امروز، آكنـده از مشـكلات و چـالش هـاي گونـاگوني اسـت كـه در پرتـو كاستي ها، تبعيض ها ونابرابري هاي نهفته در ساختار و بافت زندگي بين المللي و نابساماني در فرهنگ جهاني، گستره اي «جهاني» يافته اند. يكـي از جدي ترين عرصه اين چالش ها، آپارتاید …

توضیحات بیشتر »